Skip to main content

Full text of "Nova medicinae tum practicae, tum speculativae clavis"

See other formats


‘DaviJis Mererombii, 

M. D. 

NOVA 

MedicinsB 

Tum Pra^cse, 

Tum Speculativi 

CLAVIS. 

S IVE ARS 

- Explorandi Medicas Plantarum, 
ac Corporum quorumcumque 
Facultates ex Solo Sapore, 


L 0 N V I N I: 

Impeniis Samuelis SmitU^ ad infigne 
Principis in Gcjemiterio Divi Pauli. 

Mdclxxxv. 

mc' Autlior Le9;ori. 

Q m Philofopkkim fapl- 
'doriam corp^rm® nam- 
ram propius intueri voluerk^ 
ei Atitfeor fum, ut Celeberri¬ 
mum ubique Pbilufopbam 
K, BoylTumconiu\2it^ith\ maxime, 
ubi Mechanica diverfaruta 
qualitatum origine, ac faporum 
fpeciatim,ingeniofifllmefuo mo« 
re agit" ^quod enim ad me at- 
' tinet naedici tantum, non Fhi* 
lofophi bic mibi partes aiiumpli, 
cum de fepidts, boc eil Acerbo 
Afpflero^ Acido^ Fingui^ Dulci 
Salfoy^AcriyAmaro^^ 

E 4 fipido 


Anthor LeSrori. 

fipido quod etiam fapimu% non ^ 
ut Philofophus, quod tamen a- 
liqua fuceefsus fpe tentare mi¬ 
hi forte Licuidet, (ed ut medi¬ 
cus folummodo dillerere decre- | 
verim. Quam mihi Provinciam \ 
ed libentius impofui, quod non 
novam mod6 omnino, ni mea 
me fallit opinio,artem orbi eru-^ 
dito proponam, at cujus etiam 
objedum, vix ipfis quorum ma¬ 
xime intereft, aut pauciflimis 
certe medicis fit notum: in 
quofdam enim hac ipfa in civita* 
te incidi, qui quid Acerbum^ 2 XLt 
Aufiemm foret, vel omnino nefi 
cirent, vel turpiter confunderent 
quin etiam cum quodam alicu^ 

^jus etiam nominis certamen mi¬ 
hi haud ita pridem non leve fuit, 
qui Author LeSleri. 

qui fapidum omne, aut acre, aui 
amarum,aut dulce effe {at inep 
te contenderet: quare facultati 
Medicinae Londinenfi, quae tota 
jam Europa famam {ibi peperit, 
pergratum quid fa 61 urum me 
exi{i:imavi,{i quaedam publici fa¬ 
cerem juris, quae nonnullis eti¬ 
am forte ejufdem fociis non in¬ 
utilia, ac {citu etiam plane necef- 
faria elie polTent: Caeterum ut 
inltituti mei rationem facilius 
capias, meminifle te oportebit 
quam multa multi, & quam mul¬ 
tis de plantarum Sc medicamen¬ 
torum viribus {criplerint, majore 
{ane Scientiae fuae oftcntatione, 
quam humani generis emolu¬ 
mento : quis enim plantarum, 
quarum obvius ubique catalo- Amthor LeMmi. ^ 

gas, vel virtutes, vel aomba ip- ' 
ia memoriae imprknat omnk ? 
^atn operoli ptaetetea lalyoiis | 
a-efceotes in a^ris ^ hortifque 
herbas, vel de fade, ut aiunti, 
»0de, «ifi a teneris quis ut^h 
adis <Gum iifem verfatus foetit: 
quibus ut incommodis iretur 
obviam, ratiotieiii mecum ipie 
^ iraie cdepi. Memor itaque 

giffe me aliquando apud Audio^ ** 
rem quemdam antiquum medb 
mm inefle brutis animantabus 
linguam, qUa f%mt ^ 
ftmmiim u *zMi^ waxia nh inno'- 
xiky fthdma ab infatnbtiba^ £e- 
cemerent, ftatui hoc ipfo plau^ 
modo comparari pofe quod 
IbUickus quaerebam, atque non 
proprium illud eiie brutorum 
privi- At^hor L^m, 

Jrivikgium, {td 8c homiifibus 
qup< 5 < 0 ie fagaciorthus cb ufquc 
x:oiiCei&m 5 ut labore aliquo ex¬ 
perientiaque frequenti id ac- 
xjuirere poffent, q[Uod expertia 
rationis animalia tanquam mu- 
niis a natura aceeperunt: im6 
Jc«]ge potior mihi videbatur ho¬ 
minum eondkio, qui ex diftin- 
^ rerum faporibus diftinEas 
earumdem virtutes^ ratiocinatio¬ 
nis, qud bruta forte carent, be¬ 
neficio inferre poffunt: quan^ 
quam>cpiam ipfos sfftem doceo, 
ea non rationis, quse fiepe fallit, 
fid fei^^rjui rariflime, opus fit, 
e^ufi|ue fenfiis, guftfts inquam 
qui tenadflimas nobis imprimit 
rerum fpecies: fed ne te diu- 
tihs morer, benevole LeS:or, 
artem Anihor LeSlo^^L 

art^m hic tibi propono quae iit 
breviffimum ad medicinam pra- 
£l:icam, matcriaraque medicam 
ubique adinveniendam com¬ 
pendium : hafteniis enim non 
nili iiimmo labore, vel coniultis 
authoribus, vel propria ipfe for¬ 
te experientia medicas pauca¬ 
rum plantarum vires deprehen- 
dift: hoc ;am inftruflus artifi¬ 
cio, ubicumqj locorum fis,quam¬ 
vis plantarum nomina non no- 
ris, de propriis earum afFeflioni- 
bus, ac viribus, ni fueris infipidi 
omnino Palati , ex folo giiftu 
pronunciare tuto poteris: quam 
autem methodum in dicendis in¬ 
fra fervarim, nunc paucis ha¬ 
be. 

Sapidorum primum corpo¬ 
rum^ 


Author LeSori. 

rum, hoc eft Acerhomm^ Aufte^ 
Acidornm^ Salforum^ aeri¬ 
um^ Amarorum^ f ingnium^ DuL 
«MW, atque etiam inftpdorum^ 
Gumea quoque guftu percipia¬ 
mus, medicas facultates indico, 
tum qui potiflimum cx guftu 
unumquodque fingillatim fapi- 
dum difcernere poflls, qua po¬ 
tiflimum in re tota hujus artis 
energia pofita videtur , indiciis 
haud obfcuris commonftro; fed 
ut qua ipfe induftria,hanc mihi 
artem compararim,ingenue tibi, 
Publicique ftudio boni aperiam, 
felegi mihi ex quavis fapidorum 
fpecie unum aliquod, & quam 
maxime potui fyncerum : quale 
eft ex aciAh olus Sylveftre, 
ftvc Oxylapathum, ex Acerbis 


Auihcr LeBiHrk 

me^iJum, Aiiflemy msiimL 
cotoneum, ex dvikibus muftQHi 
dukibus ex uvis exprefiuia, ex 
Fingmhmy fefamunty ex aim^k ^ 
cucumerem ^ninumy ^xfalftst fa'^ 
lem, ex Acribusy aHimu^ ex Jh^ 
fipidk eueurbkam 5 quibus ©uir- 
nibus akernatim Pajtom tanu 
diu exerctu, ut non fiaaplices 
mod6 fingulk ki rebus ^pores, 
fed 8e conjun^s quoque e» ^ 
priorum notk4a ^ili negotia 
diftinguere pofiem, obfia:vatis 
Scilicet attentius, quas fingula 
fapida linguae imprimerent, afi 
fe&ombus: totum kaque my- 
fterium paucisfc tibi fine invi^ 
tev^vi: utere^ &: v^le-, acee* 
ptique memor beneficii viye. 


At 


LeBeH, 


At iofcriptbnk ratia peae 
uuhi exciderat, quanquam ex 
fe ipfa fatis pateat ; Artem 
gkur hanc , Novam Medkinse, 
ittm Speculativae, tum Pra£lkae 
Cla^m infcripii : Pra61ic3e qui-* 
dem quod ad eruenda e divite 
naturae. Penu omnis generis 
femedia adittun a|^riat, Spo» 
cukttvae ver^ quatenus rmn 
certe citea Medicinae fub)e&im, 
quod corpus humanum eft^ 
fed circa objeilttm equidem 
faltem latius fumptum, Medi¬ 
cas Scilicet rerum Virtutes 'oc¬ 
cupatur tota 5 Novam deni¬ 
que dixi, quod nullum ejuf- 
dem apud Authorcm ullum, vel 
leve repererim veftigium, quan- 
quam 


Anthw LeSloru 

quam de (aporibus non pauci 
nec paucis eg6re : Plura 
non addam, ut tuo pariter & 
meo labori parcam, fruere igi¬ 
tur, iterumque vale : Ubi ta¬ 
men poftremum te' monuero 
nullas (apidis corporibus afcri^ 
ptas efle a me Virtutes quas 
praeftantiflimorurn medicorum, 
ac Galeni praefertim ubi de j/»?- 
f licium medicament: facul: non 
confirmet Authoritas, cui quoti¬ 
diana, ut Medici norunt, expe¬ 
rientia fuffragatur. 


Nova 


i 


NOVA 

MEDICINS 

Tum Praftk^, 

Tum Speculativa Clavis. 

SIVE ARS 

Explorandi medicas Plantarum, ac 
Corporum quorumcumque Facul¬ 
tates ex folo fapore. 


PROP. I. 

Medicam^ Acerborum corporum^ 
naturam exponere, 

O Use Medica, corporibus 

virtus infit, multiplici dudum 
experientid patuit:cum 

F omne 2 No^a Medicina Clavis. ■ 

omne refrigeret, exficcetque, vi illud 
aftringendi pollere vel maxima quis 
inficias eat ? Quod tamen ne quis gra¬ 
tis a me di<3:um putet, meminerit is 
velim, qu^E nativse, propriseque frigo- ' 
ris dotes fuerint: annon enim frigus 
8c omne frigidum contrahit, cpnden- 
fat, obvia colligat ? Q^ae pariter, 
hum, omnia proflat : frigidum itaque 
eft: ubi autern frigiditatem depofuit, 
ut in frudtibus jam maturis, Acerhita- 
tem quoque ei^uit: led& terrea pror- 
fus, afperseque indolis eft : hinc fit ut ^ 
humorem deglutiat, ac ficcitatem in¬ 
ducat, nec Palatum celeritate, qua 
acidum, acreve folet, penetret: ter¬ 
rena? Siquidem -quicquid fubftasti^, 
craffequoquejSpifixque efi; fuasprc- * 

inde vires in foperficiem potius Or¬ 
gani, quam ipfam in profundita,tem ; 

exerit, ipfa fcilicet. corpufculprum • 

crailitie, ne altius fubintret, cohibcn- | 

te: frigiditas quoque a profundiore in 
linguam irapreffione prohibet: Ex: 
diftls, vel me ^tacente fat inflotefcit 

V . _ vim 
No^a Medicina Clavk. 5 

vim quoque repellendi, Acerhis inefle 
vel maximam, imo nihil exiftere fbr- 
taflis in rerum naturS, quod fortius 
intro repellat : dum tamen inconfpe- 
dos corporis meatus occludunt, fuam 
ipforum virtutem a corpore exclu¬ 
dunt : hac autem meatuum occlufio- 
ne contingit, ut interius ipfa fefe in¬ 
tromittere, virefquefuas, profundiores 
in Corporis partes exerere nequeant: 
quare medicis Author fum, ut fiquid 
Acerhis pharmacis commodi aegris 
procurare velint, ea acrioribus, fubti» 
lioribufque acuant: haec enim illis 
viam aperient, atque in intimum cor¬ 
pus quafi manu ducent: vifcofae fiqui- 
dem, tenadfque naturae cum fint, ipfa 
per fenee apertioni, nec ruptioni, nec 
corrofioni fevent: quin contr^ his 
valide refiftunt: ut igitur ad re» 
motiores corporis partes penarent, 
aditus primum fubtiliorum ope pate- 
feciendus : quibus debilis alioquin eo¬ 
rum adio acuatur five, ad roboran¬ 
dum, ii ve ad divifa conglutinanda. 

F X Hic T 


jj. Go^a Medicina Clavis, 

. Hic autem loci an,^c^r^4,ftomacho ^ 
amica fint necne, non abs re inquiri 
poteft: ex iis enim qute ha^enus di¬ 
ximus, non immerito quis collegerit 
debiliori flc«nacho vim ftiptica fui, a- ■ 
ftringendique virtute conferre pofle 
non mediocrem: obfervatum ta¬ 
men a te velim, ea tantu ven¬ 

triculo favere, qus mediae funt ftipti- 
citatis, temperataque , qualia dunt 
pyra maturitatem plenam aflecuta, 
rofs, atque id genus, fexcenta : ad 
hanc autem ckiTem cum non exifti- i 
vmm^Acerha proprie didla pertinere,ea 
non nili concofta tuto interius adhiberi 
queunt: concodione enim crafla eo¬ 
rum fubftantia tenuior redditur,aptior- 
que,quje ulterius in corporis nutrimen¬ 
tum concoquatur. 


PROP. Nova Medmn<z Clavis, 5 


PROP. II. 


Acerbum Gnflu explorare. 
Ribus maxime, Acerlum omns difcernitur, deficcatione, con- 


traftione, exafperatione: linguam e- 
nim validilTime quafi exficcat, contra¬ 
hit, atque exafperatquod pyrorum 
fylveflrium,ac cornorum maxime efu 
experieris: his itaque linguaeaffedio- 
nibus ii te dignofcendis aiTuefeceris, 
nullo pene negotio Acerbitatem , ab 
aufteritate, aciditate, amarore, falfedi- 
ne, dulcedine, aliifque fi qui adhuc fu- 
perfint, faporibusdiftingues. Cuicum¬ 
que,feu fimplici, feu compofito corpo¬ 
ri faporem hunc inefle, aut prsdomi- 
nari cognoveris , ut facillime modo 
mox didto deprehendere'poteris, de 
virtutibus ejufdem medicis ex priore 
Propofitione, erroris omnis fecurus 
pronunciabis: Acerba autem fmt pyra 


F 3 fylveftria 
^ No^a Medicina Clan/h. T 

fylvejlria immatura^ cortta, mefpila^a» ^ 
cMi4, fruBm arhuti^ Ukis, fagiy ^c. 


PROP. HI. 


V 


Medicam^ Corporis Aufterij naiu^ 
' rdm exponere. 

/^Orpora <|ua 4Hflera Iblo intenfi* 
onis gradu ab Acerhis diftant: 
iQtenfius autem Acerhum Aufle^ 
rum remillius : ac proinde cjuse dea- 
ftringendi facultate Corporibus A~ 
mhi% infita diximus, Aujieris ezdemy 
fervati .proportione appricabimus: 
vehemens quidem aftringendi vis in 
illis, in bis medioeris tantum reperi- 
tuf, quod non adeo Glutinaptis fint 
vilcofaeque indolis: licet autem mi¬ 
nime tenuia, non tamen craliie adeo, 
terreasque fubftantise funt : refrige¬ 
rant denique, exficcantque 
inflar: difcrimen, ut dixi, in gradu 
tantum fitum eft ; Palato autem 


longe 
N<rva Medtcindt Chms. y 

longe jucundiora funt:neque enim fine 
voluptate quadam mala punica, aut 
cotonea comedimus: Acerha vero fi 
fane conftituti fumus, refpuimus: 
dixi, fi lane funius conftituti: quibuf 
cumque fiquidem perverfa eft conftb 
tutio, his interdum gratiffimus acerbo¬ 
rum, acidorumque, ufus: non tamen 
Auftera eo fenfu intelligi velirii quafi 
grata Palato, quod fola, fine aciditate 
comite, aut jucundi quavis alia quali? 
tate placeat Aufteritas : id enim quo¬ 
tidiana experientis repugnat: ama- 

rities fiquidem, iu aloeSc 

abfyntlno aftociata, illa mero arnaro 
innatiora reddit: at dulcedo, Aujl^rhf 
/dftijunda corpus reddit Palato lorig^ 
gratius eo, quod folummodo dulce eft: 
ut patet in fruttibus nimium maturis : 
ipfa enim Aufimtas facit, ut tum ama¬ 
ritudo, tum dulcedo altius a lingua 
imbibantur, diuturnioremque ifthic 
moram trahant: unde major, vel vo¬ 
luptas, yel feflidium oritur. 

F 4 


PROP. 8 Nova Medicinie Clavis, 


PROP. IV. 

Aufterum gHjiu explorare, 

A Vjierum iifdem plane indiciis,qui- 
bus^c^r^«w,innotercit; linguam 
fenim exficcat , contrahit, exafperat : 
fed longe hse remiflius omnia prse-» 
ftat: quicquid igitur ori admoveris a- 
quo lingua deficcata, contrada, atque 
exafperata, fed leniter fuerit, id erit 
dubio procul Auflerum: cujus facub 
tates medicas mox tibi indicavi: Au-^ 
jiera porro fmt rndla cotonea^ olivat 
foria, &C. 


PROR 

Nozfa Medicine Clanis, 


9 


PROP. V. 

Medicamj^icidomm^ naturam ex^ 


U T, quoties fpi{Ilis,Aer^/i eorpo- 
ribus, humor accidit,Aufterum 
toties generatur, quod aquea illa,den- 
faque humiditas Acerbitatem ipfam 
retundat, ita pariter Aciditas orietur 
tenui. Acerbum ad corpus, bumore ac¬ 
cedente: corpufque,quod acerbum pri¬ 
us fuerat, jam a fubtiliore humiditate. 
Acidum evadet: fic fruftus dursc pri¬ 
mum , ac ligneae quafi naturae , acer¬ 
bi copiofo poftea humoris affluxu, 
omnino, ut conflat experienda, aces¬ 
cunt: fed Acidum quoque non hu¬ 
moris tantum fuperabundantis copia, 
fed & ejufdem corruptio generat: 
annon enim & lac diutius repofitum, 
&vina in cellariis aliquando acefcunt? 
ftatim atque corrumpi, ac mutari in¬ 
cipiunt. 
T 


I o 1^0‘va Medtcm<x Clams. 

cipiuntjita ut primus, ad corruptionem 
gradus, Aciditas effe videatur > Quod 
enim terreum, aereum^ue,corruptioni 
BOJI adeo obnoxium eft, fecus vero 
quod a{|ueum,ni cocione ita domitum ^ 
•fuerit, ut in nativum, ac genuinum fuc- 
cum converti poflit: quse idcirrco 
omnia dixi, ut medicam, Acidi, vim in¬ 
dicarem : ffigidae enim efle, tenuifque 
natur$,ex diSis fatis,fuperque conflat: 
quem igitur fu€eum,aut plantam gu- 
ftui mere Acidam ex iiKiicio inferius 1 
tradendo deprehenderis, eadem frigi- i 
dos omnes affeAus in p^s, calidos ve¬ 
ro in melius degenerare comperies: 
quocirca ad temperandos renuift 'ar- 
&€s, ad minUeixlam HypocoiKlrk- 
ram caliditatem^ ad difcutienda ery- 
fepelata, aUt alks quafcumque ejufmo- 
di afie^iones, promptius nullum quam 
qu^ vel pr«domink>, vel mere Acida \ 
funt, ut olus Sylveflre^ feu oxylapa¬ 
thum, remedium invenies. Quorum 
refrigerandi facUltatem licet diminuat 
nonnihil jun£la in fucck mx, rubi, 
morii 'Nova Medicime Clavis. 11 

mm, acrimonia, non tamen tollit, 
fed tardiorem tantum efficit: Acido¬ 
rum autem fri^ditas longe difcrepat 
ab Acerli, Auflerique frigiditate: hsc 
enim crafiioribus conftat corpufculis, 
illa tenuioribus: Acida fiquidem non 
extimis tantum partibus fui fenfum 
imprimunt, fed altiffime in ima pene¬ 
trant : nemo proinde Acidum fumme 
frigidum exiftimarit: quse enim ejuf- 
modi funtjUt papaveris fuccus,hyofcy- 
amus,Mandragora nihil prorfus Acidi- 
tatis guftanti exhibent: fummam.au- 
tem Acidorum frigiditatem ipla par¬ 
tium tenuitas prohibet: at inquies, li 
Acida, ut infinuavimus frigida funt ; 
Acidos ergo ciborum rudus non fri* 
gida,fed calida fedabunt: docuit tamen 
fepe, docetque quotidie experientia 
calidorum ufu ejufmodi rudibus ob¬ 
noxios pejusfe habere, frigidorum ve¬ 
ro, ut Oxycrati, alimentorum codu 
difficilium, pifcium, carnium, & pe¬ 
dum fuillorum elixorum fanari, neque 
Acidum amplius erudare: hmc dfe 
cuitati 12 Nova Mediciude Cla^vh, 

cultati in fpeciem non levi, ut faciam 
fatisjanimadverti diligenter oportebit, 
licet Acidum omne vidoriam frigoris 
interni, in re qu^ acefcitjconfequatui; 
fieri tamen interdum polle,' ut calor ' 
ipfe Aciditafis, adeoque & frigiditatis 
ex accidenti caulfa fic: quod tum con¬ 
tingit, cum calorem minorem major 
foras evocat: qua de caufsd vina de¬ 
biliora seflivo (cftu acefeunt, quod ni¬ 
mirum hic calor debilem vini calorem 
facile educat: unde cum vinum nati¬ 
vo jam calore dellituatur,quid mirum , 
fi jam acefeat, & purrefeere incipiat: 
rudus itaque Acidi a frigidis fepe re¬ 
primi poterunt : Licet enim omnis A- 
ciditas ab interno femper frigore fluat, 
contingit tamen ut a cauffa calidd ali¬ 
quando, per accidens, oriatur, cum fei- 
licet calore fortiore debilior, rei acef- 
centis,calor evocatur ; fi igitur frigidis 
calorem hunc nimium temperes, e- 
ruftario Acida cellabit: fublati, enim 
caufsltollitur eHedus: ut autem qui- 
bufdam infitus a naturi acor, ut pomis 
non- 


N 6 <z/a Mediana Clazfk. 15 

nonnullis, & quibufdam, ut vino acef* 
centi, prseter naturam competit, ita 
nonnulla refrigerare nata funt, alia ex 
accidente tantum, ut,vinum,fi acefcat: 
qusecumque tamen Acida funt, five fe¬ 
cundum, five prscfer naturam, inci¬ 
dendi, extenuandi, dividendi, fardlu li¬ 
berandi, aperiendi, purgandique vi 
citra calefadionem prodita funt: i- 
mo calorem ipfum extinguunt, corpus 
detergunt, denfant, afperant: acre ob¬ 
tundunt, dulce, infipidumq; exacuunt; 
fed aliS non levis momenti virtute 
pollent; appetentiam fcilicet ciborum 
faftidienti procurant: famelicos enim. 
Acida pituita, homines reddit, ut dul¬ 
cis fomniculofos , falfaque fiticulofos 
efficit; quod Galenus infinuat cum 
caninam appetentiam. Acido humori 
ventriculum infeftanti,afcribit. 


PROP. Noz^a Medicim Cla^* 


PROP. VI. 

Acidum Gufin explorare» ' 

A Marum, acre, falfum. Acidum^ 
que cum linguam rodant, cor- 
rofio nota charafteriftica non erit, vi 
cnpSfAcidumy ab acri, falfb, aut amaro 
dircernamus : hanc igitur r^ulam 
quse neminem unquam fallat ledori 
propono, ufu,experientiSque frequenti 
familiarem facile futuram : quod fine 
omnis omnino caliditatisfenfu linguam 
mordet, corroditve, id merum Acidum 
auda£terpronuncia. Quod vero mor- . 
det quidem,fed aliquo cum caliditatis 
fenfu, Aciditas in eo dominium obti¬ 
nebit, eritque temperatius refrigerans, 
quam Acidum merum : Acidi funt ^ 
fru^us immaturiijed non Syncere, olus 
SylveftrCy Acidum merum eft. 


PROP. 
No^a Medicina Clavis. i ^ 


PROP. VII. 
Medicam^ dulcium Corforum^ na~ 
twram exp3nere. 

D Uplici quidpiam fenfu medic4 
pollere vi dici poteft: altero qui¬ 
dem ftridto, altero latiore: pofteriore 
fenfu omne alimentum, medicamen¬ 
tum erit: praeterquam enim quod a- 
iimenta morbos prseoccupent, debili¬ 
tati , languorique noftro medentur; 
Priore vero, ea tantum id nominis 
fortiuntur, quae quod alteratum fu¬ 
erat, reftaurant, atque priftino flatui 
reftituunt: utroque modo dulcia no¬ 
bis prodefle pofTunt: quoniam pr^ci- 
pua nutriendi vis in dulcibus cibis fira 
efl, hos fagax idcirrco natura, Guftui 
gratos, jucundofque effecit, ut hac ve- 
lutefca, & appeterentur avidius, & a 
ventriculo allicerentur, cujus munus 
efl vifceri^s, & venis ea fuppeditare, 
quse 
1 6 No^z/a Medicina Clavis» 

quse convenienti ipfis alimento-futu^ t 
ra iint: cur autem dulcia maxime nu¬ 
triant,ac Suaviffime Palatum alEciant, 
fi quis fcire velit, is hujus rei rationem 
ex ips^ dulcium naturd repetere pote- * 
rit: quorum caliditaS in fubftantiS 
non admodum crafsd mediocris eft: 
qu 2 E enim nimium frigida, aut fummo 
in gradu calida, aut fubftanticE nimi¬ 
um crafe, vix in fubftantiam noftram 
converti polliint: eandem obeauflam : 
deledationem pariunt maximam : 1 
moderata enim caliditas linguse mea- | 
tus Citra violentiam aperit, diuturnio- 
reque in iis mora fenfui nollro gratif- 
fime abbkndicur : guJquod quam¬ 
dam omni nutrienti ineile •. ulcedinem 
oporteat: hinc fumma erbitate, • 
Aciditate,amarore,ut iruclu ecentes. 
Acetum, Alce,&c. irnouta, utnendi 
facultate carent, quamvis rr- ^^ndi vi 
plurimum polleant. Nec ; c . e dul- f 
cium «quoque genere repei. 2 e fi- 
mul, & alimenta fine, u mcc- . nen- 
ta, alimenta quidem,quod depermtanr 
vi Nova Medicina Clavis, l y 

vi caloris , interni fubftantiam inftau- 
rent, reparentque, medicatnenta Ver6 
quod mutatam iri pejus, in melius re¬ 
ducant. 

Rerum autem dulciiiffi temp^rierii 
fi propius intueri placuerit, ipfam i 
calore, ut fuperius infinuabam,proficifr 
ci dulcedinem concludemus: annoni 
enim,ex€mpli grati5,ipra frud&us dul* 
cedinerri maturitas conciliat > Qua^ 
cum a calore oriatUi', ab eodem quo« 
que dulcedo omnis ortum ducet; e- 
rit autem hic calor, vel rebus dulcibus 
innatus,'uc iis frudibus qui in arbore 
maturefcunt, vel afcititius, quo dul- 
cefcunt ■ paulatim decidui frudus. 
Cxterum moderatus dulcium calor 
eft, noftroque proinde temperamento 
quod humidum in mediocri, calidum- 
que eft, eo nomine conformius ; at 
peculiaris licet dulcibus concoqueMi, 
laxandi', rarefacieridi indita virtus ^ 
naturi iit, ventricidum enim emoHb 
unt,^ Thoraci, pulmoriique non levi 
febfidio funt, emaciatum corpus re- 
G ftaurani: 


18 No^a Medicwd Clavis» 

flawant, feeunditatem, femenque tri- - 
baunt, tarda tamen, pigraque eft eo¬ 
rum operatio : Si quid autem iis vitii 
infit aperientibus corrigatur, neceile 
eft. Jecur enim^ lienem plerumque 
obftruunt, quod ex harum partium 
tumore a nimio eorum ufu,non femel 
patuit; cujus rei ratio unicuique ob¬ 
via eft, quod eonmrcrafla ftt febftan- 
tia orti feiiicet ab ipsi concodione 
craflitie,ut omittam iplas viarum, quas , 
permeant, aoguftias,meferaicasfcilicet, 
venaique ad jecoris gibbas progreflas, > . 
iq quas ^iffior /ubftantia facile impin¬ 
git: adde quod cum dulcia iiaturie 
npftrsE-mire congruant, avidius a ven¬ 
triculo tanquamr quid ipfi'amicum, 
gratumque attrahuntur, ac prius fepe 
quam omnino concoda fuerint: unde 
Jecoris, lienifijue; obftruftio oritur : 
qnx tamen ab iis tantum dulcibus qux ^ 
crafliora funt, metuenda eft, non vero 
ab iis qusE tenuia magis, fubtilicffaque 
exiftunt : dulcia denique quod hico- 
mififle piaculum fuerit, ventriculus N0va Medicina CU^is. 

frigidior mutat in acorem, calidior vo¬ 
ro in bilem, ob magnam partium ae¬ 
rearum, qiias continem: copiam, qusO 
fiicili tranfmutatione bilis fiunt: ut 
enim aer in ignem d) mutuam natu¬ 
rarum affinitatem fad^ abit, ita pari¬ 
ter quicquid aereis abundat partibus; 
aut ignis levi metamorphofi fit, aut 
igneum,cujufmodi fere bilis efl: acria 
tamen, amara, atque falfe citius adhuc 
tfukihm, quia calidiora in bilem abe^ 
unt: de quibus illud tantum htc loci 
fuperaddam , noxiam eorum vim 
Addis, ut aceto, malis, punicis, firupo 
acetofo, cotoneorum fuccis, aliifque id 
genus,tut6,ac certo emerKiari. 


PROR Vllt 

Dulcia Gufiu expior are^ 

S Apidorum nullum fiudlius dulci 
dignolcitur ; quicquid enim mani- 
feftl cura voluptate linguam veluti 
G X inun- 
20 No<va Medicina Claris. 

inungit, illud omne e dulcium eflc ' 
tribu omnes norunt: Mufitm itaque 
dulcihm uvis expreffum, atque, ad di¬ 
midias CB^umy meile i quod acrimoniam 
liabet fibi adjunllam, dulcius ejlp triti- 
ctm pariter dulcet liquiritiat hordeum^ 

&C- 


PROP. IX. 

MedicAm , pinguium Corporum , 
ndturam exponere. > 

/^Uicquid corpori noftro idoneum a* 
lendo eft, hoc a Galeno,aut dulce 
pronunciatunaut pingue, quod a plerit- 
que iicet frigidum exiftimetur, in eam 
tamen fententkm adduci nunquam po^ 
tui: calidum enim, ut humidum haud ’ 
dubie eft, non modo quia denfitate fuS ^ 
caloris effugio obftat,fed quia a conco- i 
dione, qu^a calore exiftit, generatur : 
quemadmodum igitur ftcca in cineres 
redada, nonnullas, ignis in fe, parti¬ 
culas 
No^i/a Medicina Cla‘vk, 21 

culas adhuc retinent, fic concoda hu- 
mida caloris, abfoluti concoflionc 
nonnihil fibi refervant: huc accedit 
quod reliquis innatet humoribus pin¬ 
gue, acquifit^,fciiicet a refiduo ilio ca¬ 
lore, levitate: at inquies qui fieri po- 
teft, ut pingue non frigidum fit, fed 
calidum, & leve, cum, ut patet, carni 
ipfi nihil denfitate cedat: jam denfi- 
tas frigiditatis notum, certumque in¬ 
dicium femper fuit; frigus enim con^ 
trahit, conftipat, fubftantiamque se- 
*gre mobilem reddit: ufcalor contra 
liquefacit, diffundit, coquit, rarefacit: 
hanc quivis objeftionem facile diluerit, 
qui voluerit animadvertere, codione 
omnia cogi, condenfarique : pingue 
itaque fi denfum fit, hanc non ex na¬ 
turi fua denfitatem, fed ex conco£fio- 
ne acquifiyit; unde aerei, & terre- 
ftrisquidpiam in fe continere, & leve, 
& denfum efle poterit: quanquam 
pinguium quoque quaedam, tenuia 
maxime fint; ut oleum,quod lucidum 
cft, & purum, ac facile fefe, inti- 
G 3 meque 22 "Nova Medkinde Clofvis, 

m^ue in corpus noftrum infinuat. 

An autem pingue dulci calidius fit, 
necne, dubitari merito poteft, ac in¬ 
quiri : cui quaeftioni, ut paucis faci¬ 
am fatis, annotanda ert duplex pin- ' 
guedinis cauila, altera, aqueum quod¬ 
dam a nativo calore elaboratum, al¬ 
tera eil dulce ipfum a quo, ulteriore 
concodione efficitur: pingue itaque 
a pofleriore caufsi natum haud dubie 
dulci calidiuseft, frigidius vero e^dem 
erit, quoties a priore generabitur : ' 

Ceterum moderata admodumjac qua- u 
fi tepida, pinguium corporum, cali- 
ditas eft, ut, quiu vix primum ultra 
calefa^ionis, gradum aflurgat: quod 
tamen de mero tantum, fynceropue 
pingui intelligeodum videtur: quod¬ 
dam enim, ut hircinum & Taurinum 
ignea vi, ab acrimonia abundat: quod 
propterea fuppurationi inidoneum 
eft: poros fquidem ad procluden¬ 
dum halitibus effijgium non obftruit: 
a nimium enim detergentibus,aut cale- | 
facientibus exficcatio quidem> at nui* NoT^a Medicinae Clanis» 25 

k puris, commotio oritur ; b^ec eoim 
quoniam obftruftiones tollunt, calori 
aditum aperiunt. Qujk autem pin¬ 
guedo, omni caret acrimonia, empl^ 
itric^ vi pollet: ut adeps fuillUs're¬ 
cens : vetuftus enim calidior eft,.dige- 
ritque : quod de adipe fuillo, de ce- 
rd quoque elotd didum puta : ex qui¬ 
bus omnibus colligere licet pinguia 
humefacere, emollire, laxare, obftru- 
ere : imbecilliter tamen hsec omnia 
prseftant, ob tenuem fcilicet calidita- 
tem : idcirrco autem quod ventris 
fluorem procurent, ventriculo noxia 
efle liquet: fola enim aftringentia 
eum d^endunt, ac roborant: quce au¬ 
tem eundem extendunt, laxant, emol¬ 
liunt, eadem quoqug debiliorem red¬ 
dunt, quibus igitur, aftridior alvus 
eft, his pinguia proderunt, lientericis 
vero, aut Cephalicis non levi incom¬ 
modo erunt 


G4 


PROP. ^4 Nova Medicina Clavis, 


T 


PROE X. 

Pinguia ignavis gnfin explorare, ^ 

E 4 dem fere ratione Pinguia explor 
fabis, qui dulcia prius explorare 
didicifti: qu^ enim linguam Feluti 
inungunt, iniplentque, .gt abique ipa^ 
fiifeftb voluptfti^ fenfu, h%c omnip, 
qusecumque d^mum fuerint, pinguia n 
elle certo noveris : Pinguis autem ex-- 
aPlh fiforis funt & fru^m» & fmi a- ^ 
ka cadum, ut (& omnia, ex quibus o* 1 
'leum conficitur, qualia funt fefamai 4- I 


PEOE 
No9^a Medicinae Clavis. ^ 5 


PROP. XL 

Medicam 9 Corporum Salforunij 
naturam ejfpomre. 

D EPhilofophicI, Salfonim Corpo¬ 
rum, natura hic agere non fta- 
tui: fiye enim falfedo ex panibus aqu;s, 
quas fol adurit, & tenuioribus admi¬ 
xtis, five ex refolutione amari, ut vult 
Avicenna in infipido aqueo, five ex a^ 
lii quacumque demum caufs^ oriatur, 
ad propofitum mihi fcopum par^m 
refert; nos enim bic non tam quid fit 
corpus, qu^ falfum,quam quid poffit, 
inquirimus : ut tamen hoc ipfum ii> 
teliigamus, ipfius etiam naturam obh 
ter miueri oportebit; felfum igitur I 
terreiK aqueique, ^njugio nafcitun 
quod tx eo, quo generatur, modo a- 
pert^ demonftratur i quoties enim a^ 
queun humorem terrenis, permix» 
tumi particulis, ignis, calor ve, exter- 
26 No^a Medicina Cla^h. 

nus concoxerit, toties fapor faifas ex- 
iftit: unde duplex falforum virtus, 
quarum alteri lavant, detergunt, al¬ 
teri roborant, aftringunt: ab aquei 
enim parte prius habent, pofteriusa 
terreftri: praevalet tamen aftringens 
falforum vis, qu 5 , ab omni corruptio¬ 
ne, corpora tuentur, ©mni fcilicethu- 
mido abfumpto, refiduoque, fubftai^ 
tix folidioris aftridione, contra£l:o; 
putrefcit enim id omne, & fdum, cu¬ 
jus fubftantia excrementitio quodam 
humore difloluta dilabitur. 


PROP. XII. 

Salfa qua^z/is ctmpora Cufti^ ex¬ 
plorare. 

A Quibus lingua nec coitradio- 
nem, nec conftipationem pati¬ 
tur, fed potius quafi dctergitir, ab- 
luiturque, h^c omnia funt falfa: qax 
facile ex 6Ie ipfo explorabis. 

PROP. 
No^a Medmne Claris» 'ij 


PROP. xili. 

Medicam^ Amaroru|n Corporum, 
naturam exponere. 

A Marum inter, falfumque, quam¬ 
vis affinitas non exigua fit, cum 
ambo terreftria fmt, & calida i con- 
fpicuum tamen difcrimen intercedit: 
qupd fcilicet validiore longe calore a- 
marum elaboratum fit: unde ftiulto 
fubtilius falfo evadit: quo autem in 
gradvisAmri caliditas confiftat, adhuc 
fub judice lis eft : alii in tertio, alii in 
fecundo locant: Quod-igitur-cumque 
Amarum eft, hoc calidum quoque 
erit: id tamen quifpiam a veritate a- 
lienum exiftimarit, quod Cichoreum 
fit Amarum fimul, & frigidum, fimi- 
liter, & Rofa, aliaque item non pau¬ 
ca ; quiE tamen objeftio facile dilui-, 
tur, fi dixerimus amara quidem om? 
nia, non minus quam dulcia, & acria. 
2 S No^a Medicina Clanis. 

calidioris effe natur», fieri tamen pofie • 
interdum, ut alterius qualitatis, pura 
frigiditatis pr»dominio in proprium 
calefacientium adum erumpere ne^ 
queant: hinc • - 

•Maxime omnium vermibus amara 
refiftunt, ut experientia pene quoti¬ 
diana docet, & ratione manifeft^ con¬ 
fiat : vermes enim in humidis pr»ci- 
pue corporibus nafei folent ,* igne» 
autem efi, ficc»que fubftanti» Ama¬ 
rum : unde fi fyncerum fuerit, tam ,i 
inidoneum, cuicumque animali, ali- ; 
mentum futurum efi, quam cinis, 
pulvis, favilla, aut calxr vermium 
proinde, quorumcumque, ex humido, 
natorum certifiimum excidium efi: 
Medicamentum itaque tantum repu¬ 
tatur, non alimentum; quod merum 
ficcum abfque humido non alat, quale 
amarum omne efi,five oriatur ex dulci 
excalefaftOjUt contingit aliquando,five 
ex lalfo, humiditate, ulteriore elabora¬ 
tione, abfumpti: Amarum itaq; ter- 
refire fubtile, non inepte cum Galeno 
dixeris. “No^a Medicinte Cla*vk, 

dixeris, fi prsefertim Acerhts, aut Aa- 
fieris collatum fuerit, atCraflum ter- 
refi:re,fi comparetur acribus: amarum 
fiquidem extimam tantum lineae 
partem rodit, acre vero utpote fubt^ 
lius, profundius abftergit: expurgant 
tamen amara, five exterius adhibita, 
five interius allumpta, obviamque, ia 
venis craflitiem incidunt: peculiari, 
pariter menfium movendorum, vir¬ 
tute donata fuht: pituitam ex peco¬ 
re , pulmoneque potenter educunt: 
fenguinem tamen fpuentibus, quod 
incidant, dlvidantque plurimum no¬ 
cent : ejufmodi enim, aftringentibus, 
tenacibufque plurimum egent: ut in 
intimas corporis partes diftribuantur? 
tenuiorum pariter, calidorumque con- 
fortiurri expofcunt: ut igitur exterius 
adhibita, ulcera mundant impetigi¬ 
nes, lentigines, c;£terafque cutis ma¬ 
culas ftripitus delent, ita interius aC- 
fumpta quje , crafiiora, lentioraque, 
feu vifcofa, incidunt, atque attenuant: 
quia autem dulcedini putredinis matri 
omnino T 


50 Nova Medicim Clavis* 

omnino contraria funt, idcirrco putrd- ^ 
dini adverfantur, corporaque diu k 
corruptione prohibent: noveris tamen 
Amra quaevis ventriculo efJe noxia, 
& fi abfynthium vulgo eidem creda- ^ 
tur, & fit amicum, hoc non ab ama¬ 
ritudine, fed ab aftringendi qu^ poliet 
virtute, trahit. 


PROP. XIV. 

Amarum Gufiu explorare, \ 

O Utcumque maxime linguam 
detergunt, exafperantque, ac 
quali corrodunt, hxc five plantas,five 
corpora qusevis alia amarorum familiae 
afcribito: qualem fere lingua afFedio- 
nem reperies in Cucumere afinino, feU 
leque. X 


PROP. 
No^va Medicina Clavis. 
PROR XV. 

Medicam^ Acrium Corporunty na¬ 
turam exponere. - 


Q Apkl^ inter Corpora, nulla acribus 
O calidiora : nihil itaque his, utpote 
quse tenuilfimse fint fubftantix poten- 
tiusi. aut incidit, aut refolvit: unde 
linguam urunt, mordentque acria, ut 
piper, piretrum, Nafturtium, allium. 
Cepa, aliaque id genus, plurima: 
quartum enim caliditatis gradum at¬ 
tigerunt : qua: tamen, qual forte mi¬ 
rare, tenera, molliaque vitea non e- 
rodunt, licet duriorem, longe cutem 
exedant, exulcerentque: cujus lei ra¬ 
tio non alia afierri videtur pofle, quam 
quod concoftione Ventriculi pluri¬ 
mum alterentur, vel quod non uni 
h^r^nt affixa parti, £bd quoquover- 
fum ulterius diffluant, vel certe quia . 
plerumque fuccis aliis igneam acrimo- 
51 No^a Mediem^ Claris* 

aise vim retundentibus commixta fu- 
muntur, vel denique quod velociffima' 
fit eorum concodiOjfeparatioque puri 
ab impuro, parte und, qu$ conveni* 
at, aflimilatd, parte alteri, qu^e foper* 
vacanea, & acris fuerit, |)er alvum^-u- 
rinas, aut fudorem, expulsa: humi* 
ditas tamen Acrthm fepe non exigua 
mcftj qui fit, ut & condimenti, & 
cibi loco nobis efle queant: allia e* 
nim, cepafqae Comedimus: unde A- . 
verroes huc refpexifle non videtur, 
cum Acria dixit, calida efle, & ficca : ' 
eorum enim pluiinia,humiditate quo¬ 
que abundant, quod ex facili eorum- 
dem corruptione difeimus : Piper e- 
nim longum, zinziber, aliaque id ge¬ 
nus, innumera, nifi calore ignis, aut 
folis probe exficcata fuerint, facile di¬ 
tabuntur; Qsx&mrriAcriaf.afitir ocu- 
lifque omnio contraria funt, propterea 
quod^ nimio fuo calore vapores, tum 
capiti, tum oculis infeftos attollant : 
quamlibet itaque epilcpfisc fpeciem 
mire promovent: iis quoque, in qui^ 
bus 


Medicina Claris, 3 5 

bus bilis principatum obtinuit^ pluri¬ 
mum obfunt, ut profunt iis folis, qui 
fucco pituitofo, craiToi lentoque abun¬ 
dant : refolvunt enim, incidunt, ape¬ 
riunt j ficcant, emaciant; medicamenti^ 
imbecilliter operantibus ftimulos ad¬ 
dunt. 


PROP. XVI. 

Acria Guflu explorare, 

U T Acida, ta. diximus ornnia,quae 
linguam dum-mordicant, nul¬ 
lum prorfus calidi tatis fenfum eidem 
imprimunt: ita Acria hsec dicuntur^ 
& funt, qua; magno caliditatis fenfu 
eandem mordent. Qualia Sunt, alliai 
cepa, finapl, aliaque, id genus, pluri- 
No^a Medicinae Cla^k, 


PROP. xvir. 

Medicam , Infipidorum Corfo- 
rum^ naturam exponere. 

Q Uod peculiaris omnis expers qua- , 

• litatis, infipidum corpus hic vo¬ 
co; five,^qidod neque Acerbum, ne¬ 
que Aufterum, neque Acidum, neque 
Amarum, neque Acre, aut Salfum : 
De Infipidis autem, hic loquor, ad l 
P alatum noftrum comparatis: quse- ‘ 
dam enim 'animalibus brutis fuavia 
funt, ut palesE equisjquse nos non affi¬ 
ciunt : ut autem infipida omnia aquo- 
fa funt, ita alimentum fubfrigidum, 
aqueum, eraffiimque miniftrant; cum 
Igitur liumida fit, frigidaque eorum | 
temperies, Acrihusy Acidis^ Acerhhy 
zxkt Aufterh acui ea oportebit: fi au- * 
rem Cruda fuerint, prsterquam quod j 
ingrata funt, ftomachum plurimum 
gravant, ac pondere quodam velut 
* pppri- No^z/a Medicina Clavis. 5 5 

opprimunt, quse nifi furfiim expul¬ 
trix facultas per os extruferit, paucos 
intra dies intereiint, qui hsc copiofius 
deglutierint: adde quod flatus mo¬ 
veant, inteftina lubrica reddant, ob- 
ftruant, ac frigore fuo condenfent: 
Acribus tamen, Calidif\\XQ jun^a, nec 
aliter, utilia efle pofliint. 


PROP. XVIII. 

Infipidum Guflu explorare. 

I N quocumqUe corpore neque Acer¬ 
bitatem, neque’ Aufieritatem, ne¬ 
que neque Amaritudinem, 

n&\\XQ Acrimoniam, neque Dulcedinem, 
neque Salfedinem deprehenderis, hoc 
Injipidum puta: de genere infipido- 
rum funt Terra, ^ aqua. Cucumis, Cu¬ 
curbita, &c. 

Ubi itaque quas, commemorata fu- 
perius corpora, affe^fiones linguse im- 
primantjfrequcnti experientii, ufuque 
H ^ didiceris, 
^6 Medicina Clavis. • 

didiceris, eafdem etiam e^dem in re ^ 
conjundlas facile difcerhes, ut in nvi 
immaturi Acerbitatem fknul & Aci- 
ditatem, in Aloe vim aftringendi a- 
marori junftam, in aceto Aciditatem ^ 
acrimonte Sociatam, &c. quod ut fa¬ 
cilius exequaris, ac lingui judice Sa- 
^i^/dtjfaporefque perfede difcernas, pa¬ 
ra tibi ex fingulis fapidis unum quod¬ 
piam: ut ex Acidis^ olus fylyeflre, 
feH,oxylapatbum,exAf(:erlA,i&i^i///w, 
ex Aufieris malum cotoneum, ex DuU I 
cthus>, Mujium e. dulcibus uvis expref- , 
!um, ex Pinguibus ^ fefamum , Ag¬ 
inaris Cucumerem Afininum, ex Salfis^ 
faieni,ex Acribus, allium, ex Jnfipidis 
Cucurbitam: yariofque, hsc omnia 
fepius Guftando,. fapores ad amuflim 
diftingues, non feparatos modo, fed & 
conjuriftds, non in his folum fed 8c in' 
omnibus aliis corporibus, five fimpli? , 
Cibus, live compofitis. ' ' 


FINIS. 
BOOKS printed for Samuel 
Smitby at the Princes Arms in 
St. fanVs Ghurch-yard. 

T Ohannes Godaflini de Inferis in me» 
J thodum reduSiuSyCum Kotularum ad¬ 
ditione, per M.Lifter. ItemAppen^ix ad 
tjifi. Animalum Anglice. Oftavo. Cum 
% I Figuris aeneis idujirata. 1685:. 

Experiments and Confiderations a- 
bout the Porofity of Bodies, in two 
Eflays, by R. Boyle Efq; ^c. 

1684. 

Tuta, ac Efficax Luis Tenerareae, 
faepe ahjque Mercurio, ac femper ahf^; 
Salvatione Mercuriali, Curandae Methb» 
Mis. Authore D. Abercromby, M. D. 

1684. 

The Philofophical Tranfa< 9 :ions 
publilhed by the Royal Soeiety month- 
ly, beginning Jan. 1683. 

R. BoyRs Memoirs for the Nat. Hi- 
ftoty of Humane Bloud, efpecially the 
Spirit Book^ priHted for Sam. Smith. |. 

Spiritof that Liquor,1684. Price x s. ^ 

The whole Art of the Sta^, &c. tran- 
flated out of French: in QmrtOy 1684. 
Price 5 r. 

An Enquiry after Happinefs, > 
by the Author of Praftical Chriftiani* 
ty,i 685 . 

A new Hiftory of Ethiofm, being a 
foll and accurate Defcription ©f the 
Kingdom of / 4 ^^»M,vulgarly,though 
erroneoufly calied the Empire of ?re- 
fter Johnt in four Books, ( illuftrated \ 
with manyCopper-Plates) andalfoa | 
new and exaft Map of the Country, 
and a Preface Ihewing the ufefulnefs of 
this Hiftory ; with the life of Grega¬ 
rim Ahha, B>Lc. By.the learned foh 
Ludolphm Counfellour to his Imperia! 
Majefty and the Dukes of Saxony, a»d 
Treafurer to his Highnefs the Elegor 
Falatine : in Fol. 1684. Price ix s. \ 

The Hiftory of the Original and | 
Progrefs of Ecclefiaftkal Rev enues, by ! 
the Learned P. Stmon, i 62 ^. 

Guideoiis Fkece, or a Vindication of 
the 

Bool^ frinud for Szm, Smith. 

theColledge of Phyficians, inanfwer 
to a Book intituled, the Conclave of 
fhyjicians. By Dr. Harvey, in Quarto, 
1684. Price 6</. 

An Anatomical account of an Ele- 
phant which was lately diffeded ia 
Duhltn, Jme 17. in thc year 1681. By 
A. M. Med. of frinity-Colledge near 
Duhlin, illuftrated with Cuts, in Q^r- 
to,i 6 %±. Price 1 s. 

Swdmmerdami (Johan.) Amfi. M; D. 
Miraculum IdaturtB* In Oftavo. 

A Phiiofophical Account of the hard 
Froft, with what EfFccfs it may pro- 
bably havc upon humane Bodies, as to 
Health and &cknefs, in Quarto, i d, 
ftitcht. 

The true method of curing Con- 
fumptions. By 5 . Med. D. 1683. 
Price I j. 

A Difcourfe about Bagnids, and M- 
neral Baths, and of the drinking of 
Sparv-rvater, with an Account of the 
Medicinal Yertues of them, and alfo 
ftiewing the ufefflhefs of Sweating, 
Rub- Mook^ frintedfor Sam. Smith; 

Rubbing and Bathing, and the great - 
benefit many have received from them 
in various Diftempers. By .S.HMed. 
boft. 1683. Price I 

Miracles, Works above and con^ . 
trary to Nature; or an Anfwcr to a 
late Tranflation out of Spinofds tra^ 
datus Theologtco-politkus^ Mr. Holhes 
Jjeviathanf &c. in Quarto ^ 1.6'^'^. 
Price I j. 

Troteftancy to le Emhraced; or a 
new and infallible Method to reduce ‘ 
Rom^nifls from Popery to Proteftan» 
cy, 1683. Price I 

The Ten Pleafures of Marriage. 
'kiTwelves., 

. The DutchRegue, or Onfinaa o£ Am- 
fierdam, traced Irom the Cradie to the 
Gallows, 1683. Infmlves. 

Dr. SmitUs Sermon about frequent 
Communicn, i ^ ^ 

Fijh’s Sermon on the i9th otMay, 
1684. 

Fimis.